Tuesday, 21 January 2020
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
 

منابع آموزشی و اطلاعاتی برای مدیریت سازمان های غیر دولتی

این کمک رسانی در پی دستیابی به چهار هدف اساسی صورت خواهد گرفت:

این مرکز به منظور کمک رسانی به آن دسته از فارسی زبانانی که در سراسر دنیا از طریق نهادهای اجتماعی و در قالب سازمان های غیر دولتی مشغول به خدمت دهی به جامعۀ انسانی بوده و از امکانات دستیابی به شبکۀ سراسری رایانه ای برخوردار می باشند، تدارک دیده شده است. این کمک رسانی در پی دستیابی به چهار هدف اساسی صورت خواهد گرفت:

1. شرح مفاهیم وابسته به فعالیت های غیر دولتی از دیدگاه مدیریت سازمانی که به صورت یک کتاب الکترونیکی و از طریق همین مرکز در اختیار کاربران قرار می گیرد

2. برقراری ارتباط با سازمان های غیر دولتی فعال در ایران و همچنین سایر کشور های فارسی زبان (تمامی کاربران احتمالی این مرکز) توسط مکاتبات الکترونیکی و یا از طریق مکالمات تلفنی

3. ایجاد فضای مناسبی برای گفتگو پیرامون مشکلات اجرائی و مدیریتی هر یک از این سازمان ها و کمک رسانی برای حل مسائل مطرح شده

4. فراهم سازی بستر مناسبی که به واسطۀ آن امکان برقراری ارتباط میان کاربران این مرکز با نهاد های اجتماعی مشابه شان در سطوح بین المللی میسر می گردد

امید بر آن است که مفاهیم مشروح در تارنمای حاضر مورد استفادۀ همۀ کاربران آن قرار گرفته و سرآغاز گفتگو های سازنده ای باشد. چنین گفتگو هائی بی تردید، منجر به ارائۀ راه حل هائی مناسب برای بسیاری از مشکلات مطرح شده توسط مدیران نهاد های اجتماعی مزبور خواهند گردید. به علاوه، مستندات مربوط به این مکالمات گروهی، ما را در شکل دهی به بخش جدیدی با عنون "مطالعات موردی" یاری نموده و جنبه های آموزشی جدیدی را برای همه فراهم خواهند آورد.

پیشگفتار
بخش پیشگفتار به ارائۀ اطلاعات جانبی در مورد کتاب الکترونیکی حاضر، سازمان تهیه کننده و نگارندۀ آن می پردازد. برای این منظور، مقدمه ای بر نگارش این نوشته زیر عنوان سخن آغازین آمده است. راهنمای واژگان استفاده شده و نکات ویژه ای که مطالعۀ نوشتۀ حاضر را تسهیل می نمایند نیز در این بخش و زیر عنوان های راهنمای واژگان و راهنمای مطالعه مطرح شده اند. شرح مختصری دربارۀ نهاد های درگیر در این طرح و همچنین فعالیت های حرفه ای و سوابق مطالعاتی و تحصیلی نویسندۀ این کتاب نیز در این قسمت ارائه شده است. در ادامۀ راه اندازی این مرکز، پس از آغاز مکالمات گروهی و جمع آوری اطلاعات لازم برای راه اندازی بخش مطالعات موردی، شرحی بر نحوۀ استخراج مورد های مطالعاتی و راه حل های پیشنهادی تهیه شده و به این بخش افزوده خواهد شد.

آشنائی
بخش آشنائی در پی توصیف اجمالی مفاهیم چیستی و هستی سازمان های غیر دولتی می باشد. این مهم از طریق معرفی و تشریح دامنۀ فعالیت ها، انواع و نقش چنین مؤسساتی در دنیای امروز و اهمیت ویژۀ آنها در کشورهای عقب مانده و یا رو به توسعه است. بحث مربوط به گسترش فعالیت تشکل های غیر دولتی در دنیای امروز، با توجه به خواستگاه توسعه و نیازمندی های فرامرزی بسط یافته و در پایان نیز موضوع سازمان های غیر دولتی بین المللی و اهمیت آنان به عنوان نهادهای اجتماعی نوین و در نتیجه جایگاه کلیدی آنها در تمامی لایه های یک جامعه از جمله در امر تولید دانش برای تصمیم گیری های بهتر، مطرح می گردد.

برپاسازی
بخش برپاسازی به تشریح ساختاری مؤسسات غیر دولتی و چگونگی تأسیس آنها اختصاص دارد. طراحی ساختار سازمانی، تأسیس و راه اندازی، نگارش و تهیۀ نظام نامه، اساس نامه، قوانین داخلی و مقررات اجرائی، اهمیت، نقش و نحوۀ مستند سازی، نمودارهای سازمانی و در نهایت راهکارهای مربوط به مدیریت یا ادارۀ مشارکتی نهاد های اجتماعی که در جهت افزایش مشارکت مردمی در راهبری آنها طراحی شده اند نیز از موضوعات مورد بررسی در این بخش می باشند. مطالب مطرح شده در این قسمت از نوشتۀ حاضر، به جهت کمک و راهنمائی برای کسانی که در اندیشۀ ایجاد تشکلی غیر دولتی هستند، تنظیم و ارائه شده اند. با این حال، مدیران مؤسسات غیر دولتی موجود و مشغول به خدمت دهی نیز می توانند از آن به عنوان معیاری برای سنجش ساختاری مجموعۀ خود بهره برداری نمایند.

راهبری
بخش راهبری به توضیح روش های مدیریتی مربوط به نهادهای غیر دولتی در جهت راه اندازی و هدایت آنها می پردازد. نخست به منظور یکسان سازی اطلاعات مخاطبان دربارۀ رویکرد ساخت یافته در مورد مسائل سازمانی، مبانی مدیریت در قالب وظایف چهارگانۀ سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل و رهبری، به طور اجمالی بیان گردیده اند. همچنین، روش های حل مسأله و رویکرد ویژۀ تشکل های غیر دولتی برای حل مسائل اجتماعی مطرح شده اند. تعریف ظرفیت سازی و بحث دربارۀ مدیریت منابع نیز قسمت دیگری از مطالب این بخش را تشکیل می دهد و از آن جائی که مسائل مالی نقش عمده ای را در حیات مؤسسات مورد نظر بازی می کنند، بحث مربوط به مدیریت مالی نیز در اینجا مطرح شده است. به علاوه، روش های تصمیم گیری گروهی در نهادهائی که بر اساس مشارکت مردمی شکل یافته اند، مورد تشریح قرار گرفته و در ادامه، اشاراتی نیز به موضوعات نوین مدیریت و کاربرد آنها در ادارۀ چنین مؤسساتی می شود. در پایان نیز، ابزارهای لازم برای ارزشیابی عملکرد سازمانی ارائه خواهند گردید. از آن جائی که این ابزارها در واقع به نوعی در برگیرندۀ تمامی آموزه های مربوط به سازمان های غیر دولتی می باشند، جایگیری آنها در بخش پایانی مناسب خواهد بود.

پسگفتار
بخش پسگفتار به ارائۀ مطالب پیرامونی مربوط به سازمان های غیر دولتی، در قالب پیوست های مختلف و با استفاده از پیوند های بیرونی اختصاص دارد. در این بخش، منابع آموزشی بین المللی موجود دربارۀ موضوعات مربوط به نهادهای اجتماعی معرفی شده و ساختار برخی از مؤسسات موفق غیر دولتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردند. همچنین بخش مطالعات موردی نیز قسمتی از پسگفتار را تشکیل می دهد. این مطالعات روی سازمان های غیردولتی داخل ایران و یا سایر تشکل های مشابه در سطح بین المللی
http://www.ngoresources.org/tiki-index.php?page=HomePage