Monday, 21 October 2019
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
 

انقلاب فکری و روحی / میرزا فتحعلی آخوندوف (آخوندزاده)

ای ایرانیان! اگر شماها مزه آزادی را چشیده بودید، اگر از حقوق انسانها اطلاع داشتید، هرگز به این بردگی و اطاعت کورکورانه ننگین و شرم آور تن در نمی دادید... تعداد شما ها و قدرتتان صدها بار از آن حاکمین مستبد و ستمگران بیشتر است. شما فقط [توان] برای برافروختن آتش انقلاب فکری و روحی را فاقدید تا خود را از بردگی برهانید.

میرزا فتحعلی آخوندوف (آخوندزاده)
۱۸۷۸- ۱۸۱۲