Friday, 24 January 2020
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
 

محمدعلى دادخواه / تشكيل يك نهاد حقوق بشری ‌در اصفهان


انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان كه نهادى است مستقل، اعلام موجوديت كرد. دفاع از حقوق اقليت هاى مذهبى، دفاع از آثار تاريخى اصفهان و دفاع از حقوق اجتماعى از جمله دلايل تاسيس اين انجمن عنوان شده‌اند. قرار بود خانم عبادى و آقاى دادخواه نيز در جلسه اعلام موجوديت اين انجمن در اصفهان حضور يابند كه بنا به دلايلى به ارسال پيام تلفنى به حاضران در مراسم اكتفا كردند. محمد على دادخواه در گفتگو با ”دويچه وله” در باره اين انجمن و همچنين حفظ آثار تاريخى اصفهان همچون ميدان نقش جهان توضيحاتى داد.


07.01.2006

محمدعلى دادخواه / تشكيل يك نهاد حقوق بشری ‌در اصفهان

انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان كه نهادى است مستقل، اعلام موجوديت كرد. دفاع از حقوق اقليت هاى مذهبى، دفاع از آثار تاريخى اصفهان و دفاع از حقوق اجتماعى از جمله دلايل تاسيس اين انجمن عنوان شده‌اند. قرار بود خانم عبادى و آقاى دادخواه نيز در جلسه اعلام موجوديت اين انجمن در اصفهان حضور يابند كه بنا به دلايلى به ارسال پيام تلفنى به حاضران در مراسم اكتفا كردند. محمد على دادخواه در گفتگو با ”دويچه وله” در باره اين انجمن و همچنين حفظ آثار تاريخى اصفهان همچون ميدان نقش جهان توضيحاتى داد.

مصاحبه:مهيندخت مصباح

آقاى دادخواه در رابطه با انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان اخبار متناقضى منتشر شده، از يكطرف گفته شده كه اين نهاد شعبه‌اى از كانون مدافعان حقوق بشرست و از طرف ديگر اعلام شده كه اين انجمن مستقل است. شايد چون خود شما اصفهانى هستيد، اين برداشت پيش آمده. موضوع چيست؟

محمد على دادخواه: اصلا كانون مدافعان حقوق بشرهيچ شعبه‌اى در هيچ جاى ديگر از ايران ندارد و انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان كاملا مستقل و ثبت شده است كه در جهت اهداف اعلاميه جهانى حقوق بشر فعاليت خواهد كرد.

در خبرها بود كه شما و سركار خانم عبادى قصد داشتيد براى مراسم اعلام موجوديت اين انجمن به اصفهان برويد و در فرودگاه مانع شما شده‌اند. اين خبر صحت دارد؟

محمدعلى دادخواه: نه! درست اين است كه كانون مزبور براى مراسم اعلام موجوديت خودش از خانم عبادى و بنده دعوت كرده بود بعنوان ميهمان آنجا برويم و هركدام در خصوص موارد مربوط به حقوق بشر سخنرانى بكنيم. اما انجمن با آنكه ثبت شده و تاييديه مقامات دولتى را دارد، نتوانست هيچ سالنى را اجاره كند. يعنى عليرغم وعده‌هاى متعددى كه مسئولين سالن‌هاى خصوصى و دولتى به آنها داده بودند، در عمل نتوانستند جايى داشته باشند و ناچار شدند جلسه را در منزل يكى از افراد موسس انجمن برگزار كنند. چون گروههاى متعددى اين اخلال را در بدو امر ايجاد كرده بودند ما بنا بر تصميم خودمان كه همه اين جهات را در نظر داشتيم اعلام كرديم كه اصفهان نخواهيم رفت.

پس اين صحبت‌ها كه از قول شما و خانم عبادى نقل شده كه اظهار تاسف كرده‌ايد از اينكه مانع پرواز شما به اصفهان شدند، ساختگى است؟

محمدعلى دادخواه: اصلا ما به فرودگاه نرفتيم. بليط‌هاى ما را ارائه داده بودند ولى ما نرفتيم.

ولى مورد پيام تلفنى براى آغاز بكار انجمن درست است...

محمدعلى دادخواه: بله. سركار خانم عبادى و من هنگاميكه مردم جمع شده بودند و جلسه برگزار می‌شد، هر كدام جداگانه پيام تلفنى در جهت تاييد مواضع و مبانى حفظ حقوق بشر ارسال كرديم.

آقاى دادخواه حالا كه صحبت اصفهان است و انجمنى هم كه موضوع گفتگوى ماست از جمله رئوس كار خود را دفاع از آثار تاريخى اصفهان عنوان كرده، آخرين فعاليت‌هاى شما براى پيگيرى عدم ساخت برج جهان نما به كجا رسيده است؟

محمدعلى دادخواه: آخرين اقدامات ما در جهت حفظ ميراث ارزشمند اصفهان اين بود كه با مقامات ذيصلاح تماس گرفتيم و بعد از اينكه دادگاه اصفهان كتبا نسبت به تعطيل اين بناى قانون شكن تصميم گرفت، قرار شد آن حدى كه فراتر از نظر كارشناسان يونسكو است، تخريب شود. بر اين مبادى اعلام شد كه يونسكو ناظر اين موضوع باشد. متاسفانه شهردار اصفهان بدون توجه به اين ضوابط و قواعد و بايدهايى كه در اين زمينه اعلام شده، اخيرا خودسرانه و بنا به ميل شخصى خود اعلام كرده كه اين موضوع نبايد اجرا شود و ارتفاع برج قانون شكن جهان نما كاهش پيدا نمی‌كند كه اين كاملا مغاير قانون است. از ايشان بايد پرسيد آيا شما مجرى قانون هستيد يا واضع قانون؟ فارغ از همه اينها با توجه به اينكه ايران به يونسكو ملحق شده و تصميمات يونسكو در زمره قواعد عام است، هيج قانون داخلى توان آن را ندارد كه برخلاف مصوبات يونسكو تدوين شود مضافا كه حفظ ميراث فرهنگى نشانه تعلق به اين سرزمين است و از همه اينها گذشته، اين ميراث متعلق به همه بشريت است و كسى كه حفظ حرمت آنها را نكند، به همه بشريت عناد ورزيده است.

اينكه می‌فرماييد شهردار اصفهان خودسرانه تصميم گرفته، معنايش اينست كه ساخت برج كه متوقف شده بود از سرگرفته شده يا يا فقط اعلام كردند كه تصميم اينست.

محمدعلى دادخواه: ايشان اعلام كردند كه قسمتى را كه دستور تخريب‌اش صادر شده و بايد حداكثر تا نيمه بهمن ماه خراب شود و حتى معاون رييس جمهور فعلى نيز گفته بود كه ما ناچاريم تصميم يونسكو را اجرا كنيم، اما شهردار اصفهان بر مبناى ميل خودش، گفته كه نسبت به اجراى اينها هيچ اقدامى نخواهد كرد!


http://www2.dw-world.de/persian/interviews/1.167133.1.html
© Deutsche Welle