Tuesday, 21 January 2020
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
 

بید مجنون/ هدیه نوروزی / فریبرز بقایی

فرانکفورت هفده اکتبر2005

بید مجنون

برگ تپه ای سبز
همگون، درون و بیرون
موزون
برگ ها بر گرده شاخه های نازک وبلند
بهر سو در تلاش
چون کودکان کوچه
هنگام بازی عمو زنجیرباف
با هر نسیمی
رهگشای نور
تو در تو تا ژرفای تنه
تا بچشد لذت سنتز سبزینه
هر برگ
درون و بیرون همگون
عیار زیبایی

فریبرز بقایی