Sunday, 23 February 2020
يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 

ایران و امریکا / یداله اسلامی

ایران و امریکا

پس ازپیام نوروزی آقای اوباما آقای خامنه ای به سرعت به این پیان واکنش نشان دادند .واکنشی نه چندان منفی ونه آن چنان که باید مناسب ویا پیچیده در واژه ها ی اثر گذار ودیپلماتیک .پیام آقای اوباما حاصل کاری چندماهه وارزیابی های کارشناسانه است که زمان فرستادن ومخاطبین آن به دقت گزینش شده اند .جشن های نوروزی فرصتی شده است برای دستگاه دیپلماسی امریکا که پیام تغییر را برای ایرانیان بفرستد .همزمان مردم ورهبران مورد خطاب قرار گرفته اند .جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است .اینکه آقای خامنه ای می گوید درادبیات تغییر ایجاد نشده است با واقعیت ومتن پیا م هم خوانی ندارد .درگذشته از سوی رهبران امریکا جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی شد ولی این بار به روشنی از جمهوری اسلامی نام برده شده است واین تغییر بسیار مهم ومعناد اری است که باید به درستی درک وشناخته شود وبه درستی پاسخ داده شود

ایران و امریکا

پس ازپیام نوروزی آقای اوباما آقای خامنه ای به سرعت به این پیان واکنش نشان دادند .واکنشی نه چندان منفی ونه آن چنان که باید مناسب ویا پیچیده در واژه ها ی اثر گذار ودیپلماتیک .پیام آقای اوباما حاصل کاری چندماهه وارزیابی های کارشناسانه است که زمان فرستادن ومخاطبین آن به دقت گزینش شده اند .جشن های نوروزی فرصتی شده است برای دستگاه دیپلماسی امریکا که پیام تغییر را برای ایرانیان بفرستد .همزمان مردم ورهبران مورد خطاب قرار گرفته اند .جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است .اینکه آقای خامنه ای می گوید درادبیات تغییر ایجاد نشده است با واقعیت ومتن پیا م هم خوانی ندارد .درگذشته از سوی رهبران امریکا جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی شد ولی این بار به روشنی از جمهوری اسلامی نام برده شده است واین تغییر بسیار مهم ومعناد اری است که باید به درستی درک وشناخته شود وبه درستی پاسخ داده شود .پیشتر خبر حکایت از این داشت که پیامی از اوباما به آقای خامنه ای فرستاده خواهد شد .ورسانه ها دراین باره رایزنی ها کرده وحدس وگمان ها زده بودند .آقای اوباما پاسخی به پیام تبریک آقای احمدی نژاد هم نداد . پیگیرهای دولت آقای احمدی نژاد هم برای یافتن راهی برای گفتگو دربرابر همگان است .هم از فعالیت های آقای مشائی واقامت وپیگیری های ایشان درکانادا وهم پیشتر از آن درامریکا خبرهای فراوانی انتشار یافته است .از تلاش ها وفعالیت های شورای ایرانی – امریکا به رهبری آقای هوشنگ امیر احمدی هم بی خبر نیستیم .همه این ها ازدید رهبری نمی توانسته است ونباید پنهان باشد .پیش از این هم آقای خامنه ای گفته بودند که هر وقت زمان مناسب برای رابطه با امریکا برسد من خود می گویم (این مطلب برداشتی است از آنچه گفته شده است ولی شاید عبارت درست همان نباشد ولی مفهوم همین است ) همه اینها این را می رساند که طرف امریکایی هم از این دگرگونی ها وفعالیت ها بی خبر نبود ه است .دست اندرکاران سیاست امریکا پیشتر هم گفته بودند که کلید سیاست خارجی دردستان رهبری است وهمین دلیلی می شود برای تماس برقرار کردن با رهبری به جای رئیس جمهوری .ترکیب رهبران ومردم درپیام اوباما نو آوری پیام اوباما بوده است واهمیت دادن به فرهنگ ایران به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی هم بخش های دیگری از این پیام اثر بخش است .اینکه پس از سالها چنین پیامی از کاخ سفید دریافت شده است اهمیت آن را دوچندان می کند .واین اندیشیدن بیشتر را بایسته می سازد .در ک درست دگرگونی ها همراه با تنگناهایی که درهردو سو وجود دارد بخشی بزرگی از ماهیت روابط ایران وامریکا است . درست است که اوباما از بمب اتم وتروریسم ها نامی به میان آورده است ولی نباید از یاد برد که پیام های پیشین همه از این دو مقوله بوده است وگذاشتن پیش شرط برای گفتگو وحالا از همان ها سخن به میان می آید ولی پیش شرط گفتگو نمی شوند .باید این راهم دریافت که چنین پیامی درامریکا هم مخالفین فراوانی دارد .پس باید به موقعیت پیام دهند ه ونداشتن ارتباط طولانی بین ایران وامریکا هم نگاهی انداخت تا ماهیت پیام بهتر شناخته شودو

شاید نیاز به بررسی بیشتر ودقیق تر بود برای پاسخ دادن به این پیام مهم .سرعت درپاسخ از دقت درآن کاسته است .به ناگزیر باید این دیوار بی اعتمادی را فرو ریخت وهر یک از دوسوی ماجرا سهمی برعهده گیرد وگامی به پیش گذارد .اگر دستی دراز شد از دیگر سو هم درستی درازشود .آن گاه باب گفتگو گشوده شود وهمه آنچه باید روی میز گفتگو گذاشته شود .با یک پیام همه آنچه که باید بشود نخواهد شد .با آغاز گفتگو این پرونده پایان نخواهد یافت که راهی تازه آغاز می شود . رویکردی تازه طراحی خواهد شد ..سی سال دشمنی با لبخندی ازمیان نخواهد رفت .ما وامریکا نیاز داریم که درروش های وشیوه ها ورویکردهایمان دگرگونی به وجود آوریم .درگذشته هرروزنه ای که گشوده شده است به دلیل بسته شده است .اگر از آن سوی پیامی آمده است دراین سو به درستی دریافت نشده است واگر نشانه ای ازاین سو سر برآورده است از آن سوی پاسخی درخور نیافته است واین خود به بی اعتمادی ها افزوده است .روزی باید این بازی پایان یابد واز هر دوسو پیام ها ی فرستاده شده دریافت شود .اینجا شعار مرگ بوده است وآتشی برپرچم وآنجا تحریمی بوده است که هرروز گسترده تر شده است .آنجا لابی ها گوناگون وبه ویژه اسرائیل فعال بوده اند واثر گذار ومحافظه کاران تازه دررنگ وجلا دادن به دشمنی ها ودراینجا نیز برخی فعالیت ها درجریان بوده است وآنهایی که منافعی داشته اند به بستن هرروزنه ای کمک کرده اند وهمه اینها است که کاررا پیچیده کرده است ودشمنی ها را پایدار .از این دشمنی ها کشورهای پیرامونی فراوان سود برده اند وکشور ما فراوان زیان دیده است نه اینکه امریکا زیان ندیده باشد که زیان ما افزون تر بوده است وآسیب های آن پرشمارتر .تلاش شده است که این آسیب هارا نادیده بیانگاریم .گفته ایم که سود برده ایم وزیان ها را پنهان کرده ایم.ولی آسیب ها خودرا برزندگی مردم تحمیل کرده اند .حالا سودای بررسی میزان این آسیب ها وزیان ها را ندارم .

رهبران کشور وظیفه ای تاریخی ودشوار دربرابر خود دارند .باید برای گذر از این شرایط برنامه ای معنادار وراهبردی طراحی کرده وبه مرحله اجرا بگذارند .تنها بسنده کرده به پاسخ منفی برای منافع ملی سود آور نیست

تا ابد نمی توان دردشمنی زیست .روزی باید این دشمنی ها پایان گیرد .روزی که منفعت ملی بهتر وبیشتر تأمین شود .اگر چنین شد بیش از این تأخیر روا نیست .وجود آقای اوباما درکاخ سفید فرصت مناسبی است .از آینده بی خبریم ولی از قدرت واثر لابی ها بی خبر نیستیم . برای گرفتن حق ایران همین امروز دست به کار شویم وبرای این روند که چندان هم کوتاه مدت نخواهد بود از هم اکنون طرحی نو دراندازیم .رهبران ونهادها ی مدنی ومردم ودرهماهنگی کامل گام بردارند .این مقوله فراحزبی وفراجناحی است ومشارکت همه گروه های سیاسی اثر گذار درترسیم روند ؛به دقت وترسیم درست تر وبهتر نقشه راه کمک خواهد کرد .بهره گیری از کار شناسان زبده وبه میدان آوردن همه توانمندی ها می تواند درپیمودن این راه به رهبران کمک کرده واز اشتباه محاسبه ویا اقدامات زیان بخش جلوگیری کرده وروندی دیپلماتیک را با نظارت دقیق طراحی کرده وگام به گام همرا ه با ارزیابی ها ی دقیق دستیابی به منافع ملی مورد توجه باشد.

واکنش ها واظهارات وسخنان رهبران نیز پس ازشور ومشورت وارزیابی های کار شناسانه دقیق ارائه شود وبدون این بررسی واکنش شتابزده به هیچ سخن واقدامی داده نشود .بایست دریابیم که زمان به انتظار ما نمی ماند وگردش روز گار به کار خویش است .پس درانتظار ماندن دردی را دوا نخواهد کرد ومشکلی را ازمیان برنخواهد داشت .ما ییم وایران ونیازهای مردم این کشور وآینده ای که امروز رقم می خورد .بیشتر بیاندیشیم وبرای آینده ای بهتر همه توان خویش را به کار گیریم و.............................

این راه به تأمین منافع ملی کمک خواهد کرد چهارم فروردین ماه 1388 تهران