Sunday, 23 February 2020
يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 

بيانيه انتخاباتی حزب دموكراتيك مردم ايران دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۱ ژوين ۲۰۰۹

بيانيه انتخاباتی حزب دموكراتيك مردم ايران
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۱ ژوين ۲۰۰۹

ما اميدواريم که آراء ميليونی مخالفان بنيادگرايی چنان افزايش بيابد، تا آراء سازماندهی شدهی راست گرايان نتواند دردور اول انتخابات پيروزشود. و ازآن فراتر، درسايه همين تلاش متحد و همبسته آزاديخواهان کشور، پيروزی نهائی نيز نصيب آن نامزد اصلاح طلب گردد که بيشترمورد پسند وگزينش اکثريت مرد م بوده باشد.
حزب دمکراتيک مردم ايران در اعلاميه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ هم ميهنان را به شرکت هرچه گسترده تر درانتخابات ورای به نامزدهای اصلاح طلبِ حاضردرصحنه، برای دگرخواهی و آزادی فراخواند. اعلاميه نامبرده با طرح اولويت های برنامه ای مورد نظر ما، اصلی ترين چالشِ اين دوره انتخابات را پايان دادن به دولت احمدی نژاد اعلام نمود.
اين زمان، در آخرين مرحله کارزارِ انتخاباتی، جمعبندی تبادل نظرهای آخرين نشست انتخاباتی خود را به اطلاع هم ميهنان گرامی ميرسانيم.
جنبش انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری، با وجود رد صلاحيت گسترده „غيرخودی ها“ که يکبار ديگر تبعيض قانونی نهفته در قانون اساسی و تفسير تنگ نظرانه تر شورای نگهبان از آنرا رونمايی می کند، به يک حرکت گسترده برای پايان دادن به دولت احمدی نژاد و تحقق حقوق مدنی و شهروندی فراروييده است.
به باور ما کارزارِ انتخاباتی نامزد های اصلاح طلبِ دهمين دوره رياست جمهوری از طريق تمرکز بر احياء و استمرار اصلاحات، تحقق حقوق مدنی و شهروندی بر اساس گفتمان مطالبه محوری و پای فشاری بر اجرای آن از طريق مشارکت فعال و انتقادی، موفق به فراهم کردن يک جنبش گسترده ضد بنيادگرايی پر تحرک و پويا در صحنه سياسی ايران شده است. به جرئت می توان گفت که کارزارِ انتخاباتی اين دوره، برای نخستين بار گفتار و مطالباتی را به پيش صحنه سياسی کشور کشانده است که پيوند روشنی با خواست مستمرو يک صد ساله آزاديخواهان ايران برای دستيابی به آزادی، حقوق شهروندی، قانونگرائی، رفع تبعيض عليه زنان وبرقراری دموکراسی و حقوق بشر دارد. ما از اين روند با خشنودی استقبال می کنيم و با اين اميد که اين مطالبات در کشور نهادينه شود، آنرا نشانه بلوغ سياسی جامعه ايران می شمريم.
همان گونه که دراعلاميه۸ ارديبهشت ۱۳۸۸خود مورد تاکيد قرارداده ايم، تا "وقتی حداقل شرايط برای انتخابات، ولو نيمه آزاد ولی رقابتی، موجود است؛ شرکت درانتخابات واثرگذاری فعال در آن با هدف آگاهانه پايان دادن به دولت احمدی نژاد وجناح بنيادگرای حاکميت، شرط لازم برای ادامه پيکار برای کسانی است که خواهان تغيير وتحول آرام وتدريجی بامشی مسالمت آميزند".
شايان توجّه واميدآفرين است که با پيش رفتِ کارزار انتخابات، قاطبه آزاديخواهان ايران، سياست عدم شرکت يا تحريم به هربهانه ای را؛ کنارگذاشته وبا عزم راسخ، به اردوی رای دهندگان پيوسته اند.
در شرايط كنونی چالش اصلی درصحنه سياست ايران ميان نامزداصلی جناح راست: احمدی نژاد با دو نامزد اصلاح طلبِ حاضر درصحنه: آقايان موسوی و کروبی است. دررقابتهای انتخاباتی شکست يا پيروزی اصلاح طلبان به مقدارزياد، در گرومشارکت ياعدم مشارکت گسترده وفعال آزادی خواهان ايران است. زيراهر چه ميزان مشارکت مردم آزادی خواه در انتخابات بيشترباشد، شانس پيروزی محمود احمدی نژاد کمترخواهدبود.

هم ميهنان گرامی!
دراين فرصتِ اندکِ مانده به اخذ رای، می بايد ازهرگونه منازعه و رودررويی ميان دونامزداصلاح طلب وآزادی خواه، پرهيز شود، تا بتوان همه نيروهای زنده وتغييرخواهِ کشور راهمچون جبهه واحد اصلاح طلبان وآزادی خواهان، بسيج کرد وبه پيروزی رساند.
حزب دموكراتيك مردم ايران، بادرنظرگرفتن اين امر، که خواست ها وبرنامه های آقايان مهدی کرّوبی وميرحسين موسوی، دربرگيرنده بخش قابل توجّهی ازمطالبات آزادی خواهان ايران است که می توان درچارچوبِ انتخابات رياست جمهوری مطرح نمود؛ واين واقعيت که آن ها درحال حاضرتنها بديل موجود دربرابرحکومت احمدی نژاد وراست بنيادگرامی باشند؛ و نيز اين مهم که پيروزی آنها، می تواند بسترسازهرتغييروتحول درآينده باشد؛ حمايت از هر دو نامزد را، همچون دو پای پيکرواحد اصلاح طلبی، وظيفه خود می داند.
ما اميدواريم که آراء ميليونی مخالفان بنيادگرايی چنان افزايش بيابد، تا آراء سازماندهی شدهی راست گرايان نتواند دردور اول انتخابات پيروزشود. و ازآن فراتر، درسايه همين تلاش متحد و همبسته آزاديخواهان کشور، پيروزی نهائی نيز نصيب آن نامزد اصلاح طلب گردد که بيشترمورد پسند وگزينش اکثريت مرد م بوده باشد.

مردم شريف و آزاده ايران!
با شركت گسترده خود در انتخابات ٢٢ خرداد و رای به نامزد های اصلاح طلب؛ باگفتنِ نه تاريخی به احمدی نژاد، حماسه ای ديگر، اما ژرف تر و استوارتر از دوم خرداد بيافرينيد.

حزب دموكراتيك مردم ايران
۱۱ خرداد ماه ٨٨
اول ژوئن ٢٠٠٩