Thursday, 23 January 2020
پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸
 

بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران در باره دادگاه شخصیت های سیاسی اصلاح طلب

حزب دمکراتیک مردم ایران تاکید می کند که در مرحله کنونی هرگونه عقب نشینی در برابر کودتا گران تنها بر دامنه جنایات آنها می افزاید. نباید اجازه داد که کارگزاران کودتا که خود باید به دست قانون سپرده و مجازات شوند، تا آنجا پیش روند که رهبران جنبش سبز آزادی آقایان موسوی و کروبی و خاتمی را دستگیر و روانه دادگاههای قرون وسطایی کنند. ما تردیدی نداریم که جنبش شگرف مردم به درجه ای از پختگی و هشیاری رسیده است که برغم دسیسه گری کودتاگران همچنان با دلیری و مسالمت جویی راه خود به پیش را می گشاید.

بیانیه حزب دمکراتیک مردم ایران در باره

دادگاه شخصیت های سیاسی اصلاح طلب

نمایش اعترافات شخصیت های سیاسی اصلاح طلب در بيدادگاه انقلاب اسلامی پرده رسوای دیگری است از ادامه ی عمليات کودتاگران عليه مبارزه ی مسالمت آميز و آزادی خواهانه مردم ميهن ما. بی توجهی حتی ظاهری به رعايت ابتدايی ترين موازين حقوقی و قانونی، ازجمله نحوه برگزاری «دادگاه » در پشت درهای بسته و بدون حضور روزنامه نگاران و نمايندگان رسانه های تصويری و خبری داخلی و خارجی، و همچنين شيوه ی سر هم بندی متن دادخواست مدعی العموم، براستی شاهد دیگری بر کودتا علیه مردم، علیه قانون اساسی و علیه حقوق بشر است.

این دادگاه، یک کپیه برداری کلیشه ای از بیدادگاههایی است که تنها در سیاه ترین دوران دیکتاتوری استالینی سابقه داشته است. اما این بار بنام دفاع از ولایت فقیه برگزار می شود.
کودتاگران با برگزاری سراسیمه وار این نمایش ، پيش از هر چيز ژرفای شکست سياسی ـ ايدئولوژيک و اخلاقی خود را به تماشا گذاردند. اين اقليت مستبد در آستانه مراسم تحليف و تنفيذ رييس جمهور برگمارده ی خود،از اين راه تلاش می ورزد که کودتای انتخاباتی، پايمال سازی رای و خواستهای حق طلبانه مردم دگرخواه، سرکوب جنبش اعتراضی و به خاک و خون کشيدن نمايش های مسالمت آميز و کشتار فرزندان آزادی خواه اين مرز و بوم را دستکم در پيشگاه هواداران خود برحق جلوه دهند، تا از ريزش نيروهای پشتيبان خود جلوگيری به عمل آورند. آنها که در پيشبرد آماج های ضد مردمی خود با موانع جدی از سوی مردم آگاه و کارد به استخوان رسيده روبرو شده اند، می خواهند با چيرگی بر پراکندگی های درون جناحی و زدودن غبار ترديد از دل هواخواهان و پايگاه قدرت خود ، ضربات در هم شکننده و چه بسا خونين، خونين تر از پيش، بر پيکر جنبش اصلاح طلبی وارد آورند.

این اولین بار نیست که چنین دادگاهی در جمهوری اسلامی برگزار می شود. چنین دادگاههایی بارها در سالهای پیش برای صدها تن از بهترین فرزندان ایران، نخبگان سیاسی، دگراندیشان پرونده سازی کرده و نیز به قتل و نابودی ده ها تن از رفقای ما منجر گردید. اما اگر در آن سالها این شیوه سرکوب می توانست بذر ترس و سکوت در کشور بپاشاند، در این زمان تاثیر معکوس یافته است. این روش های قرون وسطایی اینک پس از آشکار شدن جنایات و کشتارهای اخیر در زندانها و خیابانها و همچون تکمیل کننده آنها، جز تولید نفرت و انزجار عمومی بیشتر و افزایش دلیری، هوشمندی و پختگی جنبش مرد می ایران نتیجه ای ببار نمی آورد.

از دیدگاه ما و نیز افکار عمومی مردم ایران این دادگاه قرون وسطایی ، اعترافات و گفتار شخصیت های سیاسی در آن فاقد هرگونه باور پذیری، اعتبار و ارزش سیاسی و حقوقی است.

کودتا گران به رهبری ولايت فقيه، بی اعتنا به منافع مردم ايران، چشم ها را بر اين واقعيت نگران کننده بسته اند که تصفیه و بيرون راندن شخصیت های اصلاح طلب از صحنه ی سياسی، جامعه و جنبش مسالمت آميز مردم را با چشم اندازهای تازه و ناشناخته روبرو می سازد که اين به نوبه ی خود می تواند برای آينده کشور بسيار خطر ناک و پر هزينه باشد. کوشش برای حذف يا طرد مسالمت جوترین و قانون گرا ترین نیروها و گرايش سیاسی کشور و به شکست کشاندن طرح هايی همانند طرح آيت الله رفسنجانی، روند مبارزه مسالمت آمیز و قانونی در کشور را بر سراشيب انفجار های کور و ساختار شکن اجتماعی می راند.

حزب دمکراتیک مردم ایران تاکید می کند که در مرحله کنونی هرگونه عقب نشینی در برابر کودتا گران تنها بر دامنه جنایات آنها می افزاید. نباید اجازه داد که کارگزاران کودتا که خود باید به دست قانون سپرده و مجازات شوند، تا آنجا پیش روند که رهبران جنبش سبز آزادی آقایان موسوی و کروبی و خاتمی را دستگیر و روانه دادگاههای قرون وسطایی کنند. ما تردیدی نداریم که جنبش شگرف مردم به درجه ای از پختگی و هشیاری رسیده است که برغم دسیسه گری کودتاگران همچنان با دلیری و مسالمت جویی راه خود به پیش را می گشاید.

حزب دمکراتیک مردم ایران
يكشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸