Monday, 20 January 2020
دوشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۸
 

تحقیق / ابراهیم نبوی

سووال اول: چرا بازشماری آرا و در صورت اثبات تقلب، اعلام تقلب و برگزاری انتخابات مجدد با حذف عناصر تقلب کننده، بعد از سه ماه ممنوع است؟

گزینه اول: چون تحقیق در هلوکاست، و تشکیک در کشته شدن شش میلیون نفر و برگرداندن ده میلیون نفر از سکنه اسرائیل بعد از شصت سال درست است.

گزینه دوم: چون تحقیق در کشتار پنج هزار نفر در سال 1367 و بازخوانی پرونده آنها و بررسی آن ممنوع است.

گزینه سوم: چون تحقیق اصولا یک چیز خارجی است.

گزینه چهارم: چون ما وقتی می دانیم درست است، بقیه هم باید قبول کنند درست است.

منبع روزانلاین