Sunday, 23 February 2020
يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 

جامعه مدني به زبان ساده / رضا عليجاني


جامعه مدني به زبان ساده
نويسنده: رضا عليجاني
72ص، تهران: انتشارات قلم، 1388، چاپ اول
حكايت «جامعه مدني» در جامعه كنوني ما، هم چون داستان «عدالتخانه» در اوان مشروطيت است! در آن هنگام برخي از «عدالتخانه»، مجلس شورا را منظور مي كردند و برخي آن را مركزي براي دادخواهي از ظلم حاكمان و واليان باجگير مي دانستند؛ يعني عده اي آن را قوه مققننه و عده اي آن را قوه قضاييه مي ديدند. اين واژه در آن دوره نزد بسياري از مبارزان، معناي روشني نداشت. به عقيده نويسنده كتاب حاضر،هم اكنون نيز مفهوم «جامعه مدني» در كشور ما، حكايتي مشابه يافته است. از اين رو او مي كوشد، با تبيين مباني «جامعه مدني»، به برداشت هاي گوناگون از آن در ايران بپردازد و موانع موجود بر سر راه تحقق آن در شرايط امروز ايران را بررسي كند.


جامعه مدني به زبان ساده
نويسنده: رضا عليجاني
72ص، تهران: انتشارات قلم، 1388، چاپ اول
حكايت «جامعه مدني» در جامعه كنوني ما، هم چون داستان «عدالتخانه» در اوان مشروطيت است! در آن هنگام برخي از «عدالتخانه»، مجلس شورا را منظور مي كردند و برخي آن را مركزي براي دادخواهي از ظلم حاكمان و واليان باجگير مي دانستند؛ يعني عده اي آن را قوه مققننه و عده اي آن را قوه قضاييه مي ديدند. اين واژه در آن دوره نزد بسياري از مبارزان، معناي روشني نداشت. به عقيده نويسنده كتاب حاضر،هم اكنون نيز مفهوم «جامعه مدني» در كشور ما، حكايتي مشابه يافته است. از اين رو او مي كوشد، با تبيين مباني «جامعه مدني»، به برداشت هاي گوناگون از آن در ايران بپردازد و موانع موجود بر سر راه تحقق آن در شرايط امروز ايران را بررسي كند.